YBI: Yên Bái

Phòng kỹ thuật Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Chi nhánh Yên Bái Chi nhánh Yên Bái Vùng 2      
Nguyễn Ngọc Quang Giám đốc Chi nhánh YBI     QuangNN10@fpt.com.vn
Nguyễn Đức Thiện Phó GĐ Chi nhánh YBI 2900   ThienND10@fpt.com.vn
Trần Mạnh Hùng Trưởng phòng kỹ thuật YBI 2950   hungtm12@fpt.com.vn
Nguyễn Cao Cường Đội trưởng YBI 2952   CuongNC@vienthongtin.com
 
Phòng DVKH Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Trinh Thi Kim Theu Trưởng phòng DVKH   2930 976169824 Theuttk2@fpt.com.vn
Nguyen Khanh Ly CUS đa nhiệm       Lynk@fpt.com.vn
Bùi Quế Anh Quầy kiêm nhiệm       Anhbq8@fpt.com.vn
Nguyen Thi Thu Trang Quầy kiêm nhiệm       Trangntt92@fpt.com.vn
Ha Thi Phuong Thao Quầy kiêm nhiệm       ThaoHTP21@fpt.com.vn