VPC: Vĩnh Phúc

Phòng kỹ thuật Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Chi nhánh Vĩnh Phúc Chi nhánh Vĩnh Phúc Vùng 2      
Nguyễn Thị Yên GĐ Chi nhánh VPC 21100   YenNT13@fpt.com.vn
Vũ Đức Luận Trưởng phòng kỹ thuật VPC 21150   luanvd@fpt.com.vn
Hoàng Văn Kết Quản lý User VPC 21133   KetHV@vienthongtin.com
Nguyễn Đức Cảnh Đội trưởng VPC 21157   Canhnd3@vienthongtin.com
Nguyễn Văn Quang Đội trưởng VPC     QuangNV19@vienthongtin.com
 
Phòng DVKH Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Hà Thị Phượng Trưởng phòng DVKH   21130 965161480 Phuonght11@fpt.com.vn
Do Thi Thu Quyen Quầy kiêm nhiệm       Quyendtt7@fpt.com.vn
Nguyen Thi Cam CUS đa nhiệm       camnt2@fpt.com.vn
Lương Thị Trang Quầy kiêm nhiệm       tranglt58@fpt.com.vn
La Thùy Trang CUS đa nhiệm       tranglt59@fpt.com.vn
Nguyen Thi Phuong CUS đa nhiệm       Phuongnt337@fpt.com.vn
Ha Thi Hoan Quầy kiêm nhiệm       Hoanht5@fpt.com.vn
Nguyen Thi Huong Quầy kiêm nhiệm       Huongnt259@fpt.com.vn
Trần Thị Thủy Tiên Quầy kiêm nhiệm       tienttt8@fpt.com.vn