TNH: Tây Ninh 

Phòng kỹ thuật Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Phạm Công Trí Trưởng Phòng   6650 0908227027 TriPC3@fpt.com.vn
Nguyễn Văn Lệ Điều hành 6612 0932101301 lenv5@fpt.com.vn
Trần Nguyễn Trọng Nghĩa Điều hành 6646 0792821692 phuongnam.NghiaTNT@fpt.net
Trần Minh Hậu Điều hành 6652 0382916 113 phuongnam.HauTM@fpt.net
Chế Văn Xuân Điều hành 0902543488 phuongnam.XuanCV@fpt.net
Dịch vụ khách hàng Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Trần Thị Thùy Trang Giám đốc kiêm Trưởng phòng TP.Tây Ninh 6633 0949477987 Trangttt22@fpt.com.vn
Võ Thị Hồ Nga Phó phòng TP.Tây Ninh 6619 Ngavth@fpt.com.vn
Nguyễn Kim Hồng Trưởng nhóm TP.Tây Ninh 6616 hongnk@fpt.com.vn
Nguyễn Cao Kim Khánh DVKH Đa Nhiệm TP.Tây Ninh khanhnck@fpt.com.vn
Vo Minh Quyen DVKH Đa Nhiệm TP.Tây Ninh quyenvm2@fpt.com.vn
Vo Minh Tam DVKH Đa Nhiệm TP.Tây Ninh tamvm4@fpt.com.vn
Tạ Tố Nhu DVKH Đa Nhiệm TP.Tây Ninh 6644 Nhutt3@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Huệ DVKH Đa Nhiệm TP.Tây Ninh 6690 huent64@fpt.com.vn
Trần Thị My Trưởng nhóm Thị xã Trảng Bàng 6671 Mytt6@fpt.com.vn
Nguyễn Hữu Phước DVKH Đa Nhiệm Thị xã Trảng Bàng 6672 Phuocnh17@fpt.com.vn
Trần Hiếu Hoàng Ân DVKH Đa Nhiệm Huyen Tan Chau anthh@fpt.com.vn