TGG: Tiền Giang

Phòng kỹ thuật TGG Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Trương Quang Vinh Giám Đốc   6700 0909 157 225 VinhTQ16@fpt.com.vn
Nguyễn Văn Tâm Trưởng Phòng KT   7358 0975 173 600 TamNV14@fpt.com.vn
Nguyễn Trung Hiếu Nghĩa Điều hành   7347 0792 525 303 phuongnam.nghianth@fpt.net
Lê Thanh Linh Điều hành   7352 0938 101 401 phuongnam.linhlt@fpt.net
 
Phòng DVKH TGG Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Hà Thị Mỹ Dung TP DVKH   7323   Dunghtm2@fpt.com.vn
Trần Thị Diễm Ngọc Giao dịch viên   7346   Ngocttd4@fpt.com.vn
Trần Thị Ngọc Mai Giao dịch viên   7325   maittn2@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Phương Đào Giao dịch viên   7390   Daontp@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Ngọc Thúy Giao dịch viên   7353   Thuyntn12@fpt.com.vn
Hồ Hoàng Dạ Thảo Giao dịch viên   7357   Thaohhd@fpt.com.vn
Võ Thị Như Hảo Giao dịch viên   7357   Haovtn@fpt.com.vn
Dương Thị Diễm Hằng Giao dịch viên   7327   Hangdtd2@fpt.com.vn
Nguyễn Thanh Thủy Giao dịch viên   7343   Thuynt331@fpt.com.vn
Hứa Ngọc Hiếu CUS   7324   Hieuhn2@fpt.com.vn
Võ Ngọc Phương Anh CUS   7322   Anhvnp@fpt.com.vn
Trương Thị Tuyết Trinh CUS   7329   Trinhttt4@fpt.com.vn