STG: Sóc Trăng

Phòng kỹ thuật STG Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Trần Minh Tùng Giám Đốc   7900 0947 222 669 TungTM2@fpt.com.vn
Kim Long Trưởng Phòng KT   7912 0919 703 577 LongK@fpt.com.vn
Nguyễn Công Lý Điều hành   7923 0948 030 163 phuongnam.LyNC@fpt.net
Nguyễn Thanh Tài Điều hành   7924 0949 933 310 phuongnam.TaiNT13@fpt.net
 
Phòng DVKH STG Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Nguyễn Thị Kim Thoa TP DVKH   7913 0944336936 Thoantk10@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Nguyệt Tâm Giao dịch viên   7925   tamntn4@fpt.com.vn
Trần Lê Ngọc Huyền Giao dịch viên   7917   huyentln@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Trúc Linh Giao dịch viên   7942   linhntt70@fpt.com.vn
Trần Huyền Trân Giao dịch viên   7918   tranth4@fpt.com.vn
Vương Huỳnh Quế Trân CUS   7914   tranvhq@fpt.com.vn
Nguyễn Thi Tuyết Mai CUS   7919   maintt20@fpt.com.vn
Phạm Kim Ngân CUS   7944   nganpk9@fpt.com.vn