SLA: Sơn La

Phòng kỹ thuật Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Chi nhánh Sơn La   Vùng 3      
Đỗ Mạnh Thắng Giám đốc Chi nhánh SLA 2222   Thangdm6@fpt.com.vn
Quách Trường Lâm Phó phòng kỹ thuật SLA 2250   lamqt2@fpt.com.vn
Vũ Thành Long Đội trưởng SLA 2251   longvt2@vienthongtin.com
 
Phòng DVKH Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Nguyễn Mỹ Hạnh Phó phòng DVKH SLA 2231   Hanhnm6@.fpt.com.vn
Lý Diệu Huyền GDV kiêm nhiệm SLA 2214   Huyenld@.fpt.com.vn
Nguyễn Khánh Huyền GDV kiêm nhiệm SLA 2216   Huyennk@.fpt.com.vn
Hà Thảo Chi GDV kiêm nhiệm SLA 2218   Chiht6@.fpt.com.vn
Nguyễn Nhật Hạ GDV kiêm nhiệm SLA 2234   Hann28@.fpt.com.vn
Lò Thị Quỳnh GDV kiêm nhiệm SLA 2235   Quynhlt26@.fpt.com.vn