QUẬN THANH XUÂN

HN05: Thanh Xuân

Phòng kỹ thuật Chức danh Khu vực chi tiết IP phone Di động Email
Trần Hùng Thường Giám đốc chi nhánh   4120   ThuongTH@fpt.com.vn
Đinh Hữu Cường Trưởng phòng   4156   CuongDH14@fpt.com.vn
Nguyễn Đắc Đoàn Điều hành   4468   DoanND@vienthongtin.com
Khương Xuân Thăng Điều hành   40030   ThangKX@vienthongtin.com
Trần Việt Dũng Điều hành   4474   DungTV6@vienthongtin.com
 
Phòng DVKH Chức danh Khu vực chi tiết IP phone Di động Email
Vũ Thị Hương Trưởng phòng   4782 0969343128 huongvt2@fpt.com.vn
Nguyễn Thúy Nga Trưởng nhóm   4145   ngant9@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Nhung CSCĐ   931147   Nhungnt39@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Hải Lý CSCĐ   931153   Lynth11@fpt.com.vn
Vũ Thị Linh CSCĐ   4369   Linhvt10@fpt.com.vn
Phan Thị Nam CSCĐ   931145   Nampt35@fpt.com.vn
Kiều Thị Ngọc Trưởng nhóm   4686   NgocKT2@fpt.com.vn
Vũ Văn Minh GDV chuyên trách   4787   Minhvv14@fpt.com.vn
Lê Thị Vân Anh GDV chuyên trách   4116   Anhltv21@fpt.com.vn
Đoàn Thúy My CSCĐ   931142   Mydt15@fpt.com.vn
Đinh Thị Ngọc Ánh CSCĐ   931148   anhdtn39@fpt.com.vn
Phạm Thùy Dương CSCĐ   931146   Duongpt49@fpt.com.vn
Nguyễn Học Nga CSCĐ   931149   Nganh12@fpt.com.vn