QUẬN LONG BIÊN

HN07 QUẬN LONG BIÊN

Phòng kỹ thuật Chức danh Khu vực chi tiết IP phone Di động Email
Phan Viết Triệu Giám đốc chi nhánh   4371   TrieuPV@fpt.com.vn
Nguyễn Văn Quý Trưởng Phòng Kỹ thuật   4739   QuyNV3@fpt.com.vn
Đinh Xuân Hiếu Trưởng phòng   4364   hieudx4@fpt.com.vn
Nguyễn Văn Cường Điều hành   3531   CuongNV1@vienthongtin.com
Nguyễn Trung Kiên Điều hành   40720   KienNT3@vienthongtin.com
Vũ Đức Phương Điều hành   4454   PhuongVD8@vienthongtin.com
Phạm Thành Hưng Điều hành   4298   HungPT@vienthongtin.com
Nguyễn Quyết Cường Điều hành   4475   CuongNQ5@vienthongtin.com
 
Phòng DVKH Chức danh Khu vực chi tiết IP phone Di động Email
Đỗ Thị Hồng Thu Quản lý thu ngân   3419   Thudth5@fpt.com.vn
Phạm Thị Thanh Thủy Quản lý thu ngân   4476   Thuyptt4@fpt.com.vn
Lê Thị Thu Quản lý thu ngân   4430   Thult3@fpt.com.vn
Mai Hồng Nhung Quản lý thu ngân   3957   Nhungmh3@fpt.com.vn
Hà Thu Trang Quản lý thu ngân   4010   Tranght38@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Kim Thoa Quản lý thu ngân   4619   Thoantk23@fpt.com.vn
Nguyễn Mai Huê Quản lý thu ngân   40730   Huenm3@fpt.com.vn
Lê Hương Nhài GDV chuyên trách   4649   nhailh@fpt.com.vn
Nguyễn Đình Vũ GDV chuyên trách   4407   vund5@fpt.com.vn
Trần Thị Huyền Trang GDV chuyên trách   41721   trangtth37@fpt.com.vn
Đào Thị Thu Hương GDV chuyên trách   3958   HuongDTT28@fpt.com
Nguyễn Thị Hà Thu GDV chuyên trách   2999   thunth27@fpt.com.vn
Bùi Thị Phương Thanh CSCĐ, QL hợp đồng   931204   Thanhbtp@fpt.com.vn
Lê Thị Thu Hường Đa nhiệm       huongltt52@fpt.com.vn