Quận Hoàng Mai

HN04: Hoàng Mai

Phòng kỹ thuật Chức danh Khu vực chi tiết IP phone Di động Email
Lê Công Triệu Giám đốc chi nhánh 3400 trieulc@fpt.com.vn
Hoàng Đăng Hưng Trưởng phòng Quản lý đối tác 4702 hunghd@fpt.com.vn
Đào Việt Hà Phó Phòng Quản lý đối tác 4353 hadv10@fpt.com.vn
Lưu Đức Triều Điều hành 4456 TrieuLD@vienthongtin.com
Trần Xuân Sơn Điều hành 47224 SonTX@vienthongtin.com
Lương Văn Huy Điều hành 4770 HuyLV4@vienthongtin.com
Nguyễn Đức Nghĩa Điều hành 4687 nghiand5@vienthongtin.com
Phòng DVKH Chức danh Khu vực chi tiết IP phone Di động Email
Le Thi Phuong Hoa Trưởng phòng 4343 945009236 Hoaltp@fpt.com.vn
Trương Thị Lan Anh Đa nhiệm 4784 anhttl30@fpt.com.vn
Trịnh Thanh Hiền Đa nhiệm 4251 hientt33@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Phương Đa nhiệm 40403 phuongnt119@fpt.com.vn
Vũ Thị Thu Huyền Đa nhiệm 40401 HuyenVTT14@fpt.com.vn
Hoàng Lệ Trinh GDV chuyên trách 4785 trinhhl@fpt.com.vn
Nguyễn Quốc Tú GDV chuyên trách 3285 tunq6@fpt.com.vn
Phạm Văn Lưu Đa nhiệm 3779 luupv3@fpt.com.vn
Nguyễn Ngọc Mai Đa nhiệm 931111 mainn10@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Linh Đa nhiệm 3285 linhnt79@fpt.com.vn
Phạm Thị Thanh Vân Đa nhiệm 3285 vanptt13@fpt.com.vn
Thạc Hoài Anh Đa nhiệm 40407 anhth36@fpt.com.vn
Đỗ Thị Y Vân Đa nhiệm 4063 vandty@fpt.com.vn
Đặng Thị Diện Đa nhiệm 3671 diendt4@fpt.com.vn
Lù Vĩnh Quỳnh Trang Đa nhiệm 3691 tranglvq@fpt.com.vn
Hà Minh Nguyệt Đa nhiệm 40408 nguyethm2@fpt.com.vn
Nguyen Thi Thu Xoan Đa nhiệm 40421 xoanntt@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Hà Đa nhiệm 3692 hant133@fpt.com.vn
Bùi Thị Thanh Huyền Đa nhiệm 4346 huyenbtt8@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Phương Liên Đa nhiệm 40404 lienntp8@fpt.com.vn