QUẬN CẦU GIẤY

HN06: Cầu Giấy

Phòng kỹ thuật Chức danh Khu vực chi tiết IP phone Di động Email
Nguyễn Xuân Bách Giám đốc chi nhánh   42214   Bachnx3@fpt.com.vn
Phạm Đức Việt Phó phòng   4452   VietPD9@fpt.com.vn
Nguyễn Công Bằng Điều hành   47032   BangNC@vienthongtin.com
Bùi Xuân Đạo Điều hành   40611   DaoBX@vienthongtin.com
Phạm Xuân Triều Điều hành   40622   TrieuPX@vienthongtin.com
 
Phòng DVKH Chức danh Khu vực chi tiết IP phone Di động Email
Nguyễn Thị Xuân Thúy Trưởng phòng DVKH   4249 904022236 Thuyntx2@fpt.com.vn
Phạm Thị Thanh Thủy GDV chuyên trách   40601   ThuyPTT18@fpt.com.vn
Bùi Thị Hồng Đa nhiệm       Hongbt4@fpt.com.vn
Trịnh Hoài Trang Đa nhiệm   40602   Trangth26@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Hồng Nhung Đa nhiệm   931179   Nhungnth37@fpt.com.vn
Lê Thị Hạnh Trưởng nhóm   4147   Hanhlt3@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Lan Đa nhiệm   14248   Lannt61@fpt.com.vn
Phạm Thị Phương Thúy Đa nhiệm   931173   Thuyptp12@fpt.com.vn
Đức Thị Lan Đa nhiệm   931178   Landt5@fpt.com.vn
Phan Thị Khánh Dy Đa nhiệm   931171   Dyptk2@fpt.com.vn
Phan Thị Hải Yến Đa nhiệm   931176   Yenpth28@fpt.com.vn
Lê Nguyệt Thu Đa nhiệm   931180   Thuln5@fpt.com.vn
Đỗ Thị Tâm Đa nhiệm   931181   Tamdt29@fpt.com.vn