QTI: Quãng Trị

Phòng kỹ thuật  QTI Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Bùi Thùy Ngân Giám Đốc   5368 0934 888 008 nganbt2@fpt.com.vn
Nguyễn Xuân An CB Quản lý hạ tầng   5361 0947 325 007 AnNX2@fpt.com.vn
 
Phòng DVKH  QTI Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Nguyễn Thị Phương Chi Quản lý   5352 932592916 chintp7@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Thanh Hà DVKH đa nhiệm   5352   hantt171@fpt.com.vn
Phan Thị Hoài Mơ DVKH đa nhiệm   5352   Mopth@fpt.com.vn