QNM: Quãng Nam

Phòng kỹ thuật  QNM Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Tạ Ngọc Triết Giám Đốc     098 777 7701 TrietTN@fpt.com.vn
Nguyễn Chí Cường Phó Giám đốc   51114 0947 068 558 CuongNC5@fpt.com.vn
Ngô Tấn Minh Trưởng Phòng KT   51026 0905 967 267 MinhNT52@fpt.com.vn
Trần Huỳnh Quang Quản lý User     0399 323 261 phuongnam.QuangTH3@fpt.net
Nguyễn Văn Danh Quản lý User   51050 0979 922 235 phuongnam.DanhNV1@fpt.net
 
Phòng DVKH QNM Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Trần Thị Thúy Vy Trưởng phòng   51030 934262045 Vyttt6@fpt.com.vn
Lê Thị Thanh Thủy DVKH đa nhiệm   51030   thuyltt42@fpt.com.vn
Trần Thị Tâm DVKH đa nhiệm   51024   ThaoVTP9@fpt.com.vn
Vương Thị Phương Thảo DVKH đa nhiệm   51023   Bienhtm@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Thanh Vân DVKH đa nhiệm   51028   tamtt24@fpt.com.vn
Trần Thị Thủy DVKH đa nhiệm   51023   thuytt139@fpt.com.vn
Trịnh Thị Thu Thảo DVKH đa nhiệm   51010   thaottt97@fpt.com.vn