QNI: Quãng Ninh

Phòng kỹ thuật  QNH Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Tạ Ngọc Triết Giám Đốc 098 777 7701 TrietTN@fpt.com.vn
Nguyễn Chí Cường Phó Giám đốc 51114 0947 068 558 CuongNC5@fpt.com.vn
Ngô Tấn Minh Trưởng Phòng KT 51026 0905 967 267 MinhNT52@fpt.com.vn
Trần Huỳnh Quang Điều hành 0399 323 261 phuongnam.QuangTH3@fpt.net
Nguyễn Văn Danh Điều hành 51050 0979 922 235 phuongnam.DanhNV1@fpt.net
Phòng DVKH QNH Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Trần Thị Thúy Vy Trưởng phòng 51030 934262045 Vyttt6@fpt.com.vn
Lê Thị Thanh Thủy DVKH đa nhiệm 51030 thuyltt42@fpt.com.vn
Trần Thị Tâm DVKH đa nhiệm 51024 ThaoVTP9@fpt.com.vn
Vương Thị Phương Thảo DVKH đa nhiệm 51023 Bienhtm@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Thanh Vân DVKH đa nhiệm 51028 tamtt24@fpt.com.vn
Trần Thị Thủy DVKH đa nhiệm 51023 thuytt139@fpt.com.vn
Trịnh Thị Thu Thảo DVKH đa nhiệm 51010 thaottt97@fpt.com.vn