QNI: Quãng Ngãi

Phòng kỹ thuật  QNI Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Nguyễn Văn Cường Giám Đốc 5555 0934 732 939 CuongNV32@fpt.com.vn
Phạm Chí Điều hành 0867 777 438 ChiP@fpt.com.vn
Nguyễn Văn Bắc Điều hành 0972 903 943 phuongnam.BacNV1@fpt.net
Phòng DVKH QNI Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Phạm Nguyễn Thành Cường Trưởng phòng 5589 917922601 cuongpnt@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Kiều My Giao dịch viên 5569 Myntk3@fpt.com.vn
Cao Nguyễn Thanh Phương DVKH đa nhiệm 5579 PhuongCNT2@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Hồng Vi DVKH đa nhiệm 5539 vinth6@fpt.com.vn
Phan Thi My Hanh DVKH đa nhiệm 5559 Hanhptm9@fpt.com.vn
Vương Thị Hồng Quyên DVKH đa nhiệm Quyenvth3@fpt.com.vn