QBH: Quãng Bình

Phòng kỹ thuật  QBN Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Lưu Quý Phương Giám Đốc   5277 0901 746 777 PhuongLQ7@fpt.com.vn
Nguyễn Hữu Đức Phó phòng kỹ thuật   5254 0869 278 777 DucNH21@fpt.com.vn
 
Phòng DVKH  QBN Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Trương Khánh Hậu Trưởng phòng   5232 989813317 hautk@fpt.com.vn
Trần Thị Minh Thùy DVKH đa nhiệm   5212   thuyttm4@fpt.com.vn
Hoàng Thị Mỹ Hạnh DVKH đa nhiệm   5210   hanhhtm13@fpt.com.vn
Đỗ Thị Lan Phương DVKH đa nhiệm   5231   phuongdtl4@fpt.com.vn
Phạm Thị Thùy Dung DVKH đa nhiệm   5226   dungptt24@fpt.com.vn
Lê Thị Thùy Dương DVKH đa nhiệm   5215   Duongltt19@fpt.com.vn