PYN: Phú Yên

Phòng kỹ thuật PYN Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Nguyễn Công Lý Giám Đốc 5758 0906 433 789 LyNC2@fpt.com.vn
Trương Nhật Quang Trưởng Phòng KT 5751 0914 784 069 QuangTN@fpt.com.vn
Nguyễn Hữu Toàn Điều hành 0911 360 119 phuongnam.ToanNH1@fpt.net
Phòng DVKH PYN Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Đỗ Thị Bích Vân Phó Phòng 5731 906303516 Vandtb@fpt.com.vn
Hồ Ái Vân CS 5713 linhdtm14@fpt.com.vn
Đinh Thị Mỹ Linh CUS 5712 vanha@fpt.com.vn
Trần Việt Anh Giao dịch viên 5710 Anhtv13@fpt.com.vn
Dương Thị Huyền Thi Giao dịch viên 5732 Thidth2@fpt.com.vn