PTO: Phú Thọ

Phòng kỹ thuật Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Chi nhánh Lạng Sơn Chi nhánh Lạng Sơn Vùng 2      
Lê Trung Mỹ Giám đốc Chi nhánh LSN 2500   mylt2@fpt.com.vn
Hoàng Văn Cảnh Phó phòng kỹ thuật LSN 2550   CanhHV@fpt.com.vn
Vi Đức Chiến Đội trưởng LSN 2552   ChienVD@vienthongtin.com
Triệu Văn Hiếu Đội trưởng LSN     HieuTV6@vienthongtin.com
 
Phòng DVKH Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Pham Thu Ha Trưởng phòng DVKH   2510 916788350 Hapt13@fpt.com.vn
Hoang Thi Ngoc Anh Quầy kiêm nhiệm       Anhhtn14@fpt.com.vn
Ly Thi Diem Cham Quầy kiêm nhiệm       Chamltd@fpt.com.vn
Hoang Thi Nga Quầy kiêm nhiệm       Ngaht6@fpt.com.vn
Phan Hong Hanh Quầy kiêm nhiệm       Hanhph11@fpt.com.vn
Nong Thi Nhai Quầy kiêm nhiệm       Nhaint5@fpt.com.vn