NAN: Nghệ An

Phòng kỹ thuật Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Chi nhánh Nghệ An   Vùng 3      
Phạm Trần Phúc Hậu Giám đốc Chi nhánh NAN 3800   hauptp2@fpt.com.vn
Nguyễn Dương Bình Trưởng phòng kỹ thuật NAN 3850   BinhND5@fpt.com.vn
Phan Thành Hưng Quản lý User NAN 3812   hungpt26@fpt.com.vn
Trần Đăng Huỳnh Đội trưởng NAN 3888   huynhtd@vienthongtin.com
Phạm Quốc Dũng Đội trưởng NAN 3810   dungpq3@vienthongtin.com
Phạm Văn Đàn Đội trưởng NAN     danpv@vienthongtin.com
 
Phòng DVKH Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Phạm Thị Việt Thanh TPP DVKH NAN     Thanhptv@.fpt.com.vn
Nguyễn Thị Lê QLHĐ NAN     Lent15@.fpt.com.vn
Hoàng Thị Linh QL công nợ NAN     Linhht2@.fpt.com.vn
Nguyễn Thị Thu Hiền QL công nợ NAN     Ntthien@.fpt.com.vn
Nguyễn Thị Vịnh QL công nợ NAN     Vinhnt@.fpt.com.vn
 Hoang Thi Hien GDV kiêm nhiệm NAN     Hienht47@.fpt.com.vn
 Dang Thi Ngan GDV kiêm nhiệm NAN     Ngandt12@.fpt.com.vn
 Hồ Thị Thúy An GDV kiêm nhiệm NAN     Anhtt76@.fpt.com.vn
Đỗ Thị Yến Nhi GDV kiêm nhiệm NAN     Nhidty7@.fpt.com.vn
Nguyễn Thị Huyền Trang GDV kiêm nhiệm NAN     Trangnth28@.fpt.com.vn
Nguyễn Thị Mai GDV kiêm nhiệm NAN     maint90@.fpt.com.vn
Nguyễn Thị Thu Hòa GDV kiêm nhiệm NAN     Hoantt44@.fpt.com.vn
Trần Thị Giang GDV chuyên trách NAN     Giangtt7@.fpt.com.vn
Võ Thị Thanh Đông GDV chuyên trách NAN     Dongvtt@.fpt.com.vn
Hoàng Thị Ngân GDV chuyên trách NAN     Nganht5@.fpt.com.vn