LCI: Lào Cai

Phòng kỹ thuật Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Chi nhánh Lào Cai Chi nhánh Lào Cai Vùng 2
Nguyễn Ngọc Kha Giám đốc Chi nhánh LCI 2000 KhaNN@fpt.com.vn
Nguyễn Quốc Huấn Trưởng phòng kỹ thuật LCI 2050 HuanNQ3@fpt.com.vn
Hoàng Cao Cường Đội trưởng LCI 2051 CuongHC@vienthongtin.com
Phòng DVKH Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Đỗ Thị Mai Loan Quản lý DVKH Loandtm3@fpt.com.vn
Luu Thi Kim Yen Quầy kiêm nhiệm Yenltk4@fpt.com.vn
Nguyen Huyen Trang Quầy kiêm nhiệm Trangnh49@fpt.com.vn
Phạm Thị Thủy Tiên Quầy kiêm nhiệm TienPTT11@fpt.com.vn
Lê Thị Hà Phương Quầy kiêm nhiệm Phuonglth11@fpt.com.vn
Le Thi May CUS đa nhiệm 2010 966563345 Maylt@fpt.com.vn
Le Thi Xuan Quynh CUS đa nhiệm Quynhltx2@fpt.com.vn