LAN: Long An

Phòng kỹ thuật LAN Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Nguyễn Anh Huy Giám Đốc   7300 0918 453 667 Huyna@fpt.com.vn
Nguyễn Uy Vũ Trưởng Phòng KT   7250 0909 282 246 VuNU2@fpt.com.vn
Huỳnh Nhựt Hăng Ry Điều hành   7253 0327 376 325 phuongnam.RyHNH1@fpt.net
Nguyễn Trường Phú Điều hành   7251 0387 133 386 phuongnam.PhuNT5@fpt.net
Cao Hồ Anh Thảo Điều hành     0356 777 772 phuongnam.ThaoCHA@fpt.net
 
Phòng DVKH LAN Chức danh   IP phone Di động Account mail
Nguyễn Thị Thủy Tiên TP DVKH   7227 0968135579 Tienntt3@fpt.com.vn
Phạm Thị Kim Hương CUS   933271   Huongptk@fpt.com.vn
Phạm Thị Thúy Ái CUS   933272   Aiptt@fpt.com.vn
Võ Thị Trà My Giao dịch viên   933277   Myvtt8@fpt.com.vn
Trần Thị Tuyết Hằng Giao dịch viên   933273   Hangttt38@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Đoan Trang Giao dịch viên   933270   Trangntd12@fpt.com.vn
Đoàn Thảo Dung Giao dịch viên   933274   Dungdt28@fpt.com.vn
Hồ Thị Kim Liên Giao dịch viên   933275   Lienhtk3@fpt.com.vn
Nguyễn Anh Tường Vi Giao dịch viên   933276   Vinat@fpt.com.vn
Phan Thị Kim Chi Giao dịch viên   933279   Chiptk5@fpt.com.vn