Kỹ Thuật Bắc Giang

BGG: Bắc Giang

Phòng kỹ thuật Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Chi nhánh Bắc Giang          
Nguyễn Ngọc Tân Giám đốc Chi nhánh BGG 24000   tannn8@fpt.com.vn
           
Mai Văn Chiều Giám đốc trung tâm BGG-01 24050   ChieuMV@fpt.com.vn
Đoàn Văn Luân Trưởng phòng TKBT BGG-01 24057   Luandv5@fpt.com.vn
Nguyễn Văn Toàn Đội trưởng BGG-01 24052   ToanNV@vienthongtin.com
Trần Thế Anh Đội trưởng BGG-01     AnhTT25@vienthongtin.com
           
Đặng Thanh Tùng Giám đốc trung tâm BGG-02     TungDT14@fpt.com.vn
Lý Văn Doanh Quản lý User BGG-02 24048   DoanhLV@vienthongtin.com
Nguyễn Hồng Lực Đội trưởng BGG-02 24058   LucNH@vienthongtin.com
Nguyễn Văn Cường Đội trưởng BGG-02 24053   CuongNV@vienthongtin.com
 
Phòng DVKH Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Trần Thị Hà Thuyên Trưởng phòng DVKH   24013 0974536397 ThuyenTTH@fpt.com.vn
Vu Thi Thu Trang Cus – DVKH       Trangvtt6@fpt.com.vn
Vu Thi Luyen Quầy kiêm nhiệm       Luyenvt3@fpt.com.vn
Nguyen Thi Quynh Mai Quầy kiêm nhiệm       Maintq6@fpt.com.vn
Hoang Thi Thao Cus đa nhiệm       Thaoht11@fpt.com.vn
Nguyen Thi Vui Cus đa nhiệm       Vuint2@fpt.com.vn
Luong Thi Thuy Linh Quầy kiêm nhiệm       Linhltt33@fpt.com.vn
Hoang Thi Huong Cus đa nhiệm       Huonght19@fpt.com.vn
Nguyen Thi Hien Quầy kiêm nhiệm       Hiennt167@fpt.com.vn
Nguyen Thu Nga Quầy kiêm nhiệm       Ngant85@fpt.com.vn
Ngo Thi Kim Chi Quầy kiêm nhiệm       Chintk28@fpt.com.vn
Nguyen Thi Hai Quầy kiêm nhiệm       Haint162@fpt.com.vn
Vu Thuy Trang Quầy kiêm nhiệm       Trangvt6@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Nhung Quầy kiêm nhiệm       Nhungnt113@fpt.com.vn