KTM: Kon Tum

Phòng kỹ thuật KTM Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Nguyễn Út Hoài Giám Đốc   6000 0974 887 968 HoaiNU@fpt.com.vn
Trần Hồng Hải Trưởng Phòng KT (tt)   6052 0375 085 519 HaiTH15@fpt.com.vn
Đỗ Lâm Đăng Lộc Điều hành   6053 0931 184 914 phuongnam.LocDLD@fpt.net
 
Phòng DVKH  KTM Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Võ Thị Đặng Hồng Ngọc Trưởng phòng   6030 393703077 Ngocvtdh@fpt.com.vn
Trần Thị Bích Thủy DVKH đa nhiệm   6031   Thuyttb2@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Thùy Nhung DVKH đa nhiệm   6032   Nhungntt18@fpt.com.vn
Phạm Thị Hoa DVKH đa nhiệm   6033   HoaPT26@fpt.com.vn
Lê Nguyễn Thùy Linh DVKH đa nhiệm   6034   LinhLNT5@fpt.com.vn