KHA: Khánh Hoà

Phòng kỹ thuật  KHA Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Trần Phan Thanh Tâm Giám Đốc   5859 0908 319 389 TamTPT@fpt.com.vn
Nguyễn Thành Sơn Phó Giám đốc   5840 0909 914 947 SonNT32@fpt.com.vn
Vũ Ngô Song Điền Trưởng phòng TKBT 1   5850 0902 855 077 DienVNS@fpt.com.vn
Nguyễn Quốc Đại Phó phòng TKBT 1 (tt)   5842 0972 571 357 DaiNQ11@fpt.com.vn
Nguyễn Văn Trường Phó phòng TKBT 2 (tt)   5843 0905 241 326 TruongNV7@fpt.com.vn
Nguyễn Ngọc Chiến Điều hành   5842 0902 796 585 phuongnam.ChienNN@fpt.net
Nguyễn Xuân Sơn Điều hành   5860 0911 353 030 phuongnam.SonNX@fpt.net
Nguyễn Ngọc Dũng Điều hành     0982 980 965 phuongnam.DungNN2@fpt.net
Hồ Đức Duy Điều hành     0905 377 114 phuongnam.DuyHD@fpt.net
Nguyễn Văn Trưởng Điều hành   5822 0824 649 639 phuongnam.TruongNV1@fpt.net
Nguyễn Thanh Kiệt Điều hành     0886 116 113 phuongnam.KietNT2@fpt.net
 
Phòng DVKH  KHA Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Châu Phương Uyên Trưởng phòng KHA-1 5805 905827457 uyencp@fpt.com.vn
Tăng Huỳnh Thanh Thanh Phó Phòng KHA-1 5839 936780140 ThanhTHT@fpt.com.vn
Dương Thị Tố Nga Trưởng nhóm KHA-1 5815   Ngadtt15@fpt.com.vn
Huỳnh Thị Diễm Xuân Trưởng quầy KHA-1 5811   xuanhtd@fpt.com.vn
Đặng Thị Bảo Tú DVKH đa nhiệm KHA-1 5803   Tudtb@fpt.com.vn
Lê Thị Thu Hiền DVKH đa nhiệm KHA-1 5817   Hienltt18@fpt.com.vn
Phạm Minh Lý DVKH đa nhiệm KHA-1 5812   Lypm2@fpt.com.vn
Lê Thị Thơm DVKH đa nhiệm KHA-1 5872   Thomlt20@fpt.com.vn
Phạm Thị Hiền Chi DVKH đa nhiệm KHA-1 5829   Chipth@fpt.com.vn
Hồ Lê Thanh Lam DVKH đa nhiệm KHA-1 5827   Lamhlt2@fpt.com.vn
Võ Phan Tuyết Nga DVKH đa nhiệm KHA-1 5852   Ngavpt@fpt.com.vn
Phạm Thị Mỹ Tiên DVKH đa nhiệm KHA-1 5813   Tienptm2@fpt.com.vn
Nguyễn Phan Phương Linh Giao dịch viên KHA-1 5830   Linhnpp@fpt.com.vn
Duong Thi Yen Ny Giao dịch viên KHA-1 5811   Nydty@fpt.com.vn
Cao Thị Thu Trang NVVP KHA-1 5806   Trangctt11@fpt.com.vn
Ngô Thị Kim Yến NVVP KHA-1 5800   Yenntk16@fpt.com.vn
Mai Thi Mỹ Phương NVVP KHA-1 5818   Phuongmtm2@fpt.com.vn
Nguyễn Ngọc Anh NVVP KHA-1 5873   anhnn116@fpt.com.vn
           
Phuong Thi Nhung Phó Phòng KHA-2 5851 782203204 Nhungpt14@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Quỳnh DVKH đa nhiệm KHA-2 5809   Quynhnt26@fpt.com.vn
Diệp Thùy Anh DVKH đa nhiệm KHA-2 5816   Anhdt63@fpt.com.vn
Võ Thị Thu Hà DVKH đa nhiệm KHA-2 5833   Havtt18@fpt.com.vn
Nguyễn Việt Tân DVKH đa nhiệm KHA-2 5838   Tantv12@fpt.com.vn
Le Thi Hong Thuy DVKH đa nhiệm KHA-2 5828   Thuylth7@fpt.com.vn
Đặng Thị Thùy Trâm DVKH đa nhiệm KHA-2 5833   tramdtt4@fpt.com.vn
Tran Thi Hang DVKH đa nhiệm KHA-2 5823   hangtt36@fpt.com.vn