KGG: Kiên Giang

Phòng kỹ thuật KGG Chức danh IP phone Di động Account mail
Phạm Tuấn Cường Giám Đốc (tt) 7760 0918 320 669 CuongPT3@fpt.com.vn
Nguyễn Thanh Long Trưởng Phòng KT 7750 0888 236 246 LongNT11@fpt.com.vn
Lưu Minh Hiển Điều hành 7759 0917 132 316 HienLM12@fpt.com.vn
Nguyễn Mạnh Toàn Hạ tầng 7751 0909 089 336 Phuongnam.ToanNM@fpt.net
Trần Văn Hồng Điều hành 7757 0989 498 800 phuongnam.HongTV@fpt.net
Nguyễn Trọng Nhân Điều hành 7759 0919 929 977 phuongnam.NhanNT19@fpt.net
 
Phòng DVKH KGG Chức danh IP phone Di động Account mail
Phạm Thị Thu Hà TP DVKH 7713   Haptt9@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Thu Nhiên Giao dịch viên 7711   Nhienntt@fpt.com.vn
Tạ Thuận Ký Giao dịch viên 933130   Kytt2@fpt.com.vn
Nguyễn Hoàng Lan Anh Giao dịch viên 7710   Anhnhl@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Thanh Huyền Giao dịch viên 7716   Huyenntt132@fpt.com.vn
Phan Cẩm Lành Giao dịch viên 7719   Lanhpc@fpt.com.vn
Nguyễn Hoàng Trang Giao dịch viên 7718   Trangnh39@fpt.com.vn
Trương Thị Mỹ Duyên Giao dịch viên 7717   Duyenttm14@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Mai CSCĐ 933134   Maint28@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Như Băng CUS 933131   Bangntn@fpt.com.vn
Trần Vũ Trúc Ly CUS 933132   Lytvt@fpt.com.vn
Nguyễn Kim Chi CUS 933133   Chink11@fpt.com.vn