HUYỆN THANH TRÌ – PHÚ XUYÊN – THƯỜNG TÍN

HN11: Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên

Phòng kỹ thuật Chức danh Khu vực chi tiết IP phone Di động Email
Lưu Thị Lê Giám đốc chi nhánh 4722 LeLT2@fpt.com.vn
Tạ Viết Thức Trưởng Phòng Kỹ thuật 4104 ThucTV2@fpt.com.vn
Phạm Tuấn Lộc Trưởng phòng 4779 LocPT9@fpt.com.vn
Lê Ngọc Hải Phó phòng 3379 HaiLN12@fpt.com.vn
Lê Văn Tùng Điều hành 3299 TungLV@vienthongtin.com
Nguyễn Quang Diễn Điều hành 3265 diennq@vienthongtin.com
Vũ Văn Cường Điều hành 41101 Cuongvv3@vienthongtin.com
Bùi Ngọc Huấn Điều hành 4105 HuanBN1@vienthongtin.com
Phòng DVKH Chức danh Khu vực chi tiết IP phone Di động Email
Lê Thị Lý TP DVKH 4175 979273758 Lylt@fpt.com.vn
Doãn Anh Phó Phòng 4219 97501170 Anhd@fpt.com.vn
Hoàng Ánh Hồng Quản lý thu ngân 3465 Hongha2@fpt.com.vn
Phạm Thị Mai Anh Quản lý thu ngân 3992 Anhptm9@fpt.com.vn
Nguyễn Khánh Linh Quản lý thu ngân 4176 Linhnk4@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Thanh Nga Quản lý hợp đồng 4221 Ngantt19@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Hà Quản lý thu ngân 4446 Hant84@fpt.com.vn
Phạm Thị Chi Quản lý thu ngân 3529 Chipt2@fpt.com.vn
Bùi Thị Thúy Quỳnh Quản lý hợp đồng 4172 Quynhbtt@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Định Quản lý thu ngân- GDV 4232 Dinhnt9@fpt.com.vn
Phan Trần Khánh Ly GDV hỗ trợ 42119 Lyptk7@fpt.com.vn
Phạm Thị Thanh Thanh GDV chuyên trách 41102 Thanhptt3@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Hảo GDV chuyên trách 42020 haont27@fpt.com.vn
Lê Thành Luân GDV chuyên trách 4760 luanlt8@fpt.com.vn
Đào Khánh Ly GDV kiêm nhiệm 42282 lydk5@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Thắm GDV kiêm nhiệm 41103 Thamnt50@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Minh Trang GDV kiêm nhiệm 4106 Trangntm45@fpt.com.vn
Lê Thị Hạnh Quản lý công nợ Hanhlt48@fpt.com.vn