HTH: Hà Tỉnh

Phòng kỹ thuật Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Chi nhánh Hà Tĩnh   Vùng 3      
Trần Hữu Tuấn Giám đốc Chi nhánh HTH 3900   Tuanth2@fpt.com.vn
Nguyễn Đắc Cường Trưởng phòng kỹ thuật HTH 3950   Cuongnd8@fpt.com.vn
Nguyễn Khánh Tài Đội trưởng HTH 3952   TaiNK@vienthongtin.com
Hoàng Ánh Ngọc Đội trưởng HTH     ngocha@vienthongtin.com
 
Phòng DVKH Chức danh Khu vực IP phone Di động Email
Nguyễn Thị Mai Yến TPP DVKH HTH 3930   Yenntm@.fpt.com.vn
Nguyễn Thị Nam Anh GDV kiêm nhiệm HTH 3934   Anhntn22@.fpt.com.vn
Le Thi Khanh Linh GDV kiêm nhiệm HTH 3935   Linhltk5@.fpt.com.vn
Đậu Thị Diệp GDV kiêm nhiêm HTH 3936   Diepdt2@.fpt.com.vn
Trần Thúy Nghĩa GDV kiêm nghiệm HTH 3912   NghiaTT14@.fpt.com.vn
Lê Thị Thùy An GDV kiêm nghiệm HTH 3933   Anltt8@.fpt.com.vn
Ngô Linh Hương DVKH HTH 3916   HuongNL17@.fpt.com.vn