HN14 HÀ NỘI

HN14

Phòng kỹ thuật Chức danh Khu vực chi tiết IP phone Di động Email
Lại Hoàng Mạnh Giám đốc chi nhánh 4280 ManhLH@fpt.com.vn
Nguyễn Bá Nam Trưởng Phòng Kỹ thuật 3071 NamNB1@fpt.com.vn
Trần Văn Bình Phó phòng 4464/4386 BinhTV10@fpt.com.vn
Trần Công Tài Điều hành 4653 TaiTC3@fpt.com.vn
Phạm Văn Huy Điều hành 4386 HuyPV@vienthongtin.com
Phùng Thanh Hải Điều hành HaiPT2@vienthongtin.com
Phòng DVKH Chức danh Khu vực chi tiết IP phone Di động Email
Vũ Thị Thơm Trưởng phòng DVKH 4383 987411630 thomvt2@fpt.com.vn
Đỗ Thị Đức GDV kiêm nhiệm 3072 DucDT11@fpt.com.vn
Khuất Thị Hải Hường GDV kiêm nhiệm 3987 Huongkth@fpt.com.vn
Phùng Tiểu Anh Quản lý thu ngân 4184 Anhpt144@fpt.com.vn
Nguyễn Thanh Loan GDV kiêm nhiệm 4183 loannt22@fpt.com.vn
Hoàng Ngọc Lan GDV kiêm nhiệm 3485 LanHN3@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Thu Quản lý thu ngân 3987 thunt20@fpt.com.vn
Trần Khánh Linh Quản lý thu ngân 41402 Linhtk2@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Hiền Quản lý thu ngân 3537 hiennt181@fpt.com.vn