HN13: Đan Phượng, Phúc Thọ

HN13: Đan Phượng, Phúc Thọ

Phòng kỹ thuật  Chức danh Khu vực chi tiết IP phone Di động Email
Phạm Quang Hiếu Giám đốc chi nhánh   4799   hieupq@fpt.com.vn
Nguyễn Quang Tuyên Trưởng Phòng Kỹ thuật   42513   TuyenNQ6@fpt.com.vn
Đỗ Thanh Tuân Trưởng phòng   4204   TuanDT20@fpt.com.vn
Thái Ngọc Quý Điều hành   4227   quytn@vienthongtin.com
Chu Quang Tân Điều hành   4719   tancq@vienthongtin.com
Trần Văn Quang Điều hành   4766   QuangTV@vienthongtin.com
Nguyễn Văn Quang Điều hành   4727   QuangNV13@vienthongtin.com
Nguyễn Đình Cảnh Điều hành       canhnd@vienthongtin.com
 
Phòng DVKH  Chức danh Khu vực chi tiết IP phone Di động Email
Trương Thị Hoàn Trưởng phòng DVKH   4373 906272685 Hoantt14@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Thu Hằng Phó phòng DVKH   41313 906073010 Hangntt22@fpt.com.vn
Nguyễn Khánh Linh Đa nhiệm   3264   LinhNK17@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Thu Thảo Đa nhiệm   4374   Thaontt119@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Ngọc Đa nhiệm   41369   Ngocnt62@fpt.com.vn
Duong Thi Ha Đa nhiệm   3487   Hadt46@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Hiền Đa nhiệm   3576   Hiennt191@fpt.com.vn
Vu Cam Nhung Đa nhiệm   4173   Nhungvc@fpt.com.vn
Bùi Thu Thảo Đa nhiệm   3772   thaobt7@fpt.com.vn
Lê Thị Tâm Đa nhiệm   3981   Tamlt29@fpt.com.vn
Kiều Thị Thảo Đa nhiệm   41315   Thaokt3@fpt.com.vn
Phạm Thị Thu Đa nhiệm   3978   Thupt23@fpt.com.vn
Cẩn Thị Bạch Tuyết Đa nhiệm   3554   Tuyetctb@fpt.com.vn
Kiều Thị Yến Đa nhiệm   4422   Yenkt2@fpt.com.vn
Đào Thị Tân Đa nhiệm       TanDt7@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Doan Đa nhiệm       Doannt9@fpt.com.vn