HN12: Thanh Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức

HN12: Thanh Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức

Phòng kỹ thuật Chức danh Khu vực chi tiết IP phone Di động Email
Nguyễn Tuấn Anh Giám đốc chi nhánh   14866   AnhNT8@fpt.com.vn
Nguyễn Văn Luân Trưởng Phòng Kỹ thuật   3534   Luannv3@fpt.com.vn
Trần Hùng Mạnh Phó phòng   3792   ManhTH2@fpt.com.vn
Nguyễn Hữu Uý Điều hành   3286   UyNH@vienthongtin.com
Đinh Đình Phẩm Điều hành   4754   PhamDD@vienthongtin.com
 
Phòng DVKH Chức danh Khu vực chi tiết IP phone Di động Email
Lê Phương Lan Trưởng phòng DVKH   42025 349582347 Lanlp@fpt.com.vn
Lê Thị Hồng Nụ GDV chuyên trách   3975   nulth@fpt.com.vn
Bùi Thị Thanh Trang CSCD- Công nợ   3275   Trangbtt13@fpt.com.vn
Đỗ Minh Hằng GDV kiêm nhiệm   4354   hangdm3@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Thu GDV chuyên trách   3461   thunt48@fpt.com.vn
Đỗ Thị Thu Hiền Trưởng nhóm   3999   hiendtt10@fpt.com.vn
Chu Thị Phương Thúy QLHD- Công nợ       Thuyctp2@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Nhung NVDV KHG  đã nhiệm       nhungnt127@fpt.com.vn
Lê Thị Hằng NVDV KHG  đã nhiệm       hanglt71@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Minh Thu NVDV KHG  đã nhiệm       thuntm43@fpt.com.vn