HN02: Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm

HN02: Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm

Phòng kỹ thuật Chức danh Khu vực chi tiết IP phone Di động Email
Hoàng Lan Hương Giám đốc chi nhánh   4302   HuongHL2@fpt.com.vn
Vũ Khương Duy Trưởng phòng   4409   DuyVK2@fpt.com.vn
Mai Văn Tráng Điều hành   4774   TrangMV@vienthongtin.com
Hà Xuân Thành Điều hành   47222   thanhhx@vienthongtin.com
Lê Mạnh Cường Điều hành   47081   cuonglm2@vienthongtin.com
Lê Chiến Chinh Điều hành   47221   chinhlc@vienthongtin.com
Lê Đặng Minh Điều hành   47247   MinhLD@vienthongtin.com
 
Phòng DVKH Chức danh Khu vực chi tiết IP phone Di động Email
Lê Thị Khánh Hương Trưởng phòng DVKH   4340 945009236 huongltk@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Mai Phó Phòng   4663 948200779 maint7@fpt.com.vn
Đỗ Thị Thu Trang Trưởng quầy   4275   trangdtt9@fpt.com.vn
Nguyễn Diệu Linh Trưởng nhóm công nợ   4243   linhnd10@fpt.com.vn
Nguyễn Hồng Nhung Trưởng nhóm công nợ   4265   nhungnh21@fpt.com.vn
Phùng Quỳnh Anh GDV chuyên trách   4272   anhpq17@fpt.com.vn
Trịnh Thị Thanh Nga GDV chuyên trách   4412   Ngattt26@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Phương Hằng GDV chuyên trách   4134   HangNTP3@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Thu Huyền GDV chuyên trách   42010   huyenntt61@fpt.com.vn
Đặng Ngọc Ánh Đa nhiệm   4411   anhdn21@fpt.com.vn
Nguyễn Thu Hằng Đa nhiệm   4366   hangnt91@fpt.com.vn
Phạm Thị Hạ Đa nhiệm   40206   hapt34@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Nga Đa nhiệm   931060   ngant38@fpt.com.vn
Đào Thị Trang Đa nhiệm   931059   TrangDT53@fpt.com.vn
Vũ Huyền Trang Đa nhiệm   4684   Trangvh4@fpt.com.vn
Tạ Thị Tuyền Đa nhiệm   931066   TuyenTT14@fpt.com.vn
Trần Thị Việt Hà Đa nhiệm   4197   Hattv@fpt.com.vn
Phó Quỳnh Trang Đa nhiệm   4411   Trangpq7@fpt.com.vn