HGG: Hậu Giang

Phòng kỹ thuật HGG Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Huỳnh Ngọc Hiếu Trưởng Phòng KT 0902876464 hieuhn7@fpt.com
Đinh Văn Thòn Điều hành 0919 245 000 phuongnam.thonDV@fpt.net
Nguyễn Chí Thông Điều hành 71116 0989 533 339 phuongnam.ThongNC@fpt.net
Phòng DVKH HGG Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Nguyễn Thị Kim Sa TP DVKH 71110 0939093789 Santk@fpt.com
Nguyễn Kim Phụng Giao dịch viên 71115 Phungnk5@fpt.com
Võ Thị Tuyết Ngân Giao dịch viên 71113 Nganvtt8@fpt.com
Lê Hồng Phương Trinh Giao dịch viên 71111 Trinhlhp@fpt.com
Trần Thị Cẩm Linh Giao dịch viên 933232 Linhttc5@fpt.com
Huỳnh Mai Liểu Giao dịch viên 71112 Lieuhm@fpt.com
Võ Thị Thùy Ngân Giao dịch viên 933237 Nganvtt17@fpt.com
Trần Phương Vy Giao dịch viên 933238 Vytp3@fpt.com
Trần Thị Chúc Ly Giao dịch viên 933239 Lyttc@fpt.com
Huỳnh Thiên Lý CUS 933230 Lyht8@fpt.com
Lê Diễm Linh CUS 933240 Linhld18@fpt.com