HCM_16 : QUẬN 7 ,NHÀ BÈ ,CẦN GIỜ

Phòng kỹ thuật HCM16 Chức danh IP phone Di động Account mail
Hồ Nam Triều Giám Đốc 1851 0913 767 614 TrieuHN@fpt.com.vn
Võ Đình Dũng Phó Giám Đốc 80047 0901 888 702 DungVD3@fpt.com.vn
Đàm Phúc Đạt Trưởng Phòng KT 80946 0779 967 486 DatDP@fpt.com.vn
Hồ Hoàng Phong Điều hành 0349 495 004 phuongnam.PhongHH@fpt.net
Trần Thiên Bảo Điều hành 0908 928 936 Phuongnam.BaoTT@fpt.net
Nguyễn Văn Nhựt Điều hành 80994 0375 375 341 Phuongnam.NhutNV2@fpt.net
Phòng DVKH HCM16 Chức danh IP phone Di động Account mail
Lê Thị Phương Trang Trưởng Phòng 8393 TrangLTP@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Ngọc Duyên Phó Phòng 8469 duyenntn2@fpt.com.vn
Lê Ngọc Yên Trưởng nhóm 930322 YenLN2@fpt.com.vn
Lê Thị Kiều Trang Trưởng nhóm 930330 TrangLTK7@fpt.com.vn
Vương Thị Lan Chi Trưởng nhóm 930334 ChiVTL4@fpt.com.vn
Nguyễn Hoàng Duy Khánh Quản lý công nợ 930316 KhanhNHD2@fpt.com.vn
Phan Thị Hà Quản lý công nợ 930319 HaPT28@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Hoài Thanh Quản lý công nợ 930325 ThanhNTH12@fpt.com.vn
Trần Thị Thu Yến Quản lý công nợ 930326 YenTTT2@fpt.com.vn
Võ Phương Thảo Quản lý công nợ 930332 ThaoVP8@fpt.com.vn
Lê Thị Trinh Quản lý công nợ 930348 trinhlt6@fpt.com.vn
Nguyễn Bình Phùng Ân Quản lý công nợ 930321 annbp@fpt.com.vn
Lê Thị Thúy Bình Quản lý công nợ 930329 BinhLTT10@fpt.com.vn
Võ Thị Hồng Linh Quản lý công nợ 930338 linhvth5@fpt.com.vn
Danh Thị Trúc Linh Quản lý công nợ Linhdtt36@fpt.com.vn
Nguyễn Lê Ngọc Trọng NVVP 930337 TrongNLN@fpt.com.vn
Phạm Thị Diền NVVP 930347 dienpt5@fpt.com.vn
Lý Phát NVVP phatl3@fpt.com.vn
Vũ Thị Thanh Nhàn NVVP NhanVTT12@fpt.com.vn
Đỗ Thị Hãi Nghi NVVP Nghidth@fpt.com.vn
Phan Thị Kim An Giao dịch viên đa nhiệm 930348 AnPTK@fpt.com.vn
Nguyễn Thúy Quỳnh Giao dịch viên chuyên trách 930327 Phuongnam.QuynhNT@fpt.net
Lê Thị Ngọc Giàu Giao dịch viên chuyên trách 930331 GiauLTN2@fpt.com.vn
Phan Nguyễn Diễm Anh Giao dịch viên chuyên trách 930339 anhpnd2@fpt.com.vn
Hà Anh Đào CSCĐ 8226 daoha@fpt.com.vn