HCM_15 QUẬN 8

Phòng kỹ thuật HCM15 Chức danh IP phone Di động Account mail
Tống Thu Hoàng Sang Giám Đốc 8780 0918670899 SangTTH@fpt.com.vn
Nguyễn Văn Dũng Trưởng Phòng KT 8362 0903859439 dungnv25@fpt.com.vn
Văn Quốc Sử Điều hành   0859798905 Phuongnam.SuVQ@fpt.net
Trần Quang Thanh Hưng Điều hành   0358023102 Phuongnam.HungTQT@fpt.net
 
Phòng DVKH HCM15 Chức danh IP phone Di động Account mail
Nguyễn Hải Triều Trường Phòng 8022   Trieunh@fpt.com.vn
Nguyễn Lê Thanh Hảo Phó Phòng     HaoNLT@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Ánh Loan Quản lý Công nợ 81516   LoanNTA@fpt.com.vn
Hồ Kim Phụng Quản lý Công nợ 930299   Phunghk@fpt.com.vn
Lê Nguyễn Bích Trâm Quản lý công nợ 930305   Tramlnb5@fpt.com.vn
Phan Thị Hằng Quản lý Công nợ 930304   Hangpt36@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Kim Thoa Quản lý Công nợ 930302   Thoantk11@fpt.com.vn
Phạm Thị Hồng Phượng Quản lý Công nợ 930307   PhuongPTH13@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Anh Thư Quản lý công nợ 930306   ThuNTA35@fpt.com.vn
Hà Trang Hoàng Dung Quản lý Công nợ 930303   Dunghth2@fpt.com.vn
Trần Thị Mộng Tuyền Quản lý Công nợ 930912   Tuyenttm55@fpt.com.vn
Đỗ Quỳnh Cẩm Tú Quản lý Công nợ 930310   Tudqc@fpt.com.vnn
Trần Thị Ngọc Giàu Quản lý Công nợ 930308   giauttn6@fpt.com.vn
Mạch Tường Tài Giao dịch viên 930301   Taimt2@fpt.com.vn
Nguyễn Ngọc Thúy Giao dịch viên 8499   Thuynn12@fpt.com.vn
Đỗ Thị Thúy Duy Giao dịch viên 930313   duydtt@FPT.com.vn
Đinh Minh Nhựt Chăm sóc chủ động 930311   Nhutdm5@fpt.com.vn
La Thị Bảo Ngọc Chăm sóc chủ động 930309   NgocLTB27@fpt.com.vn