HCM_13 : QUẬN GÒ VẤP

Phòng kỹ thuật HCM13 Chức danh IP phone Di động Account mail
Doãn Giang Nam Giám Đốc 8719 0989871198 namdg3@fpt.com.vn
Hoàng Kim Long Trưởng Phòng KT 80941 0908917861 longhk2@fpt.com.vn
Trần Hoàng Nhân Điều hành 80992 0336758212 phuongnam.NhanTH3@fpt.net
Nguyễn Tài Danh Điều hành   0584191724 phuongnam.DanhNT3@fpt.net
 
Phòng DVKH HCM13 Chức danh IP phone Di động Account mail
Nguyễn Thị Hoàng Phương Trường Phòng 7595   phuongnth11@fpt.com.vn
Lê Thị Huỳnh Dao Phó Phòng 8464   DaoLTH3@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Đài Trang Trưởng nhóm 930265   TrangNTD5@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Hoài Thương CUS 930267   Thuongnth3@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Như CUS 930266   NhuNT12@fpt.com.vn
Tra Thi Truc Linh CUS     Linhttt75@fpt.com.vn
Lê Thị Cẩm Nguyên CUS 930263   NguyenLTC@fpt.com.vn
Đỗ Ngọc Quế Trang CUS 930271   Trangdnq@fpt.com.vn
Võ Hà Thủy Trúc CUS 930264   TrucVHT2@fpt.com.vn
Phan Minh Tú CUS 930273   tupm10@fpt.com.vn
Nguyễn Ngọc Diệp CUS 930261   diepnn20@fpt.com.vn
Trần Ngọc Thúy Trâm CUS 930275   tramtnt3@fpt.com.vn
Nguyễn Kim Tuyến CUS 930278   tuyennk7@fpt.com.vn
Lê Diễm Quỳnh CUS     Quynhld6@fpt.com.vn
Lê Thị Hòa CSKH Chủ động 930272   Hoalt30@fpt.com.vn
Lê Thị Thùy Trang CSKH Chủ động 930274   TrangLTT33@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Thùy Giang Giao dịch viên 930260   GiangNTT21@fpt.com.vn
Võ Thị Hoàng Thơ CSKH Chủ động     Thovth@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Hồng Nhung Giao dịch viên 930270   NhungNTH82@fpt.com.vn
Hà Thị Thanh Thủy Giao dịch viên 930269   ThuyHTT24@fpt.com.vn
Nguyễn Tú Y Giao dịch viên 930276   ynt3@fpt.com.vn