HCM_11 : Bình Tân

Phòng kỹ thuật HCM11 Chức danh IP phone Di động Account mail
Lê Nam Giám Đốc 8220 0902482366 naml2@fpt.com.vn
Trần Văn Lợi Trưởng Phòng KT 8258 0918379902 loitv@fpt.com.vn
Lê Đức Nhật Phó Phòng KT 8451 0938240279 NhatLD@fpt.com.vn
Võ Hoàng Duy Điều hành 81907 0961452295 phuongnam.duyvh@fpt.net
Nguyễn Văn Thuật Điều hành   0906 682 264 phuongnam.ThuatNV1@fpt.net
Bùi Trọng Sang Điều hành   0916 677 487 phuongnam.SangBT@fpt.net
 
Phòng DVKH HCM10 Chức danh IP phone Di động Account mail
Trần Thị Hạnh Dung Trường Phòng 8294   Dungtth@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Thu Hồng Phó Phòng 81120   hongntt20@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Thuận Trưởng Quầy 930255   ThuanNT18@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Phương Thảo Trưởng nhóm 8267   Thaontp36@fpt.com.vn
Lê Thị Hồng Quyên Quản lý hợp đồng 930222   Quyenlth@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Dữ Quản lý Công nợ 930220   dunt2@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Hồng Vân Quản lý Công nợ 930221   Vannth29@fpt.com.vn
Nguyễn Minh Trang Quản lý Công nợ 930223   Trangnm14@fpt.com.vn
Huỳnh Thị Kim Khánh Quản lý Công nợ 930224   Khanhhtk@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Tường Oanh Quản lý Công nợ 930225   Oanhntt5@fpt.com.vn
Hồ Hoàng Trúc Ly Quản lý Công nợ 930226   LyHHT@fpt.com.vn
Võ Thị Thúy Kiều Quản lý Công nợ 930227   Kieuvtt2@fpt.com.vn
Mai Thị Xuân Kiều Quản lý Công nợ 930229   Kieumtx@fpt.com.vn
Lý Kim Minh Quản lý Công nợ 930234   Minhlk5@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Mộng Kiều Quản lý Công nợ 930232   KieuNTM3@fpt.com.vn
Thân Đăng Quốc Khánh Quản lý Công nợ 930235   KhanhTDQ@fpt.com.vn
Trần Thị Diệu Linh Quản lý Công nợ 930345   LinhTTD10@fpt.com.vn
Lê Thúy Diễm Quản lý Công nợ 930353   diemlt9@fpt.com.vn
Trần Ngọc Trang Quản lý Công nợ 930352   trangtn6@fpt.com.vn
Ngô Trần Tường Vi Quản lý Công nợ 930351   vintt44@fpt.com.vn
Võ Thị Xuân Trúc Quản lý Công nợ 930228   Trucvtx@fpt.com.vn
Phan Thị Bạch Huệ Quản lý Công nợ 930219   hueptb@fpt.com.vn
Trần Thị Mỹ Phương Quản lý Công nợ 930233   phuongttm24@fpt.com.vn
Tạ Lâm Mỹ Lụa Quản lý Công nợ 930230   Luatlm@fpt.com.vn
Võ Thanh Phong Quản lý Công nợ 930236   phongvt17@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Thanh Trang Giao dịch viên 930254   Trangntt103@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Mỹ Tiên Giao dịch viên 930256   TienNTM7@fpt.com.vn
Tống Kim Tuyền Giao dịch viên 930257   Tuyentk3@fpt.com.vn
Ngô Thanh Nhi Giao dịch viên 930258   Nhint18@fpt.com.vn
Nguyễn Thành Lộc Chăm sóc chủ động 930252   Locnt21@fpt.com.vn
Vũ Thị Tuyết Chăm sóc chủ động 930253   Tuyetvt10@fpt.com.vn
Hồ Thị Trường Yên Chăm sóc chủ động 930350   Yenhtt2@fpt.com.vn
Tạ Thị Hồng Trinh Chăm sóc chủ động 930237 Trinhtth@fpt.com.vn