HCM_10 : BÌNH CHÁNH

Phòng kỹ thuật HCM10 Chức danh IP phone Di động Account mail
Nguyễn Văn Khánh Giám Đốc 8445 0933451086 khanhnv3@fpt.com.vn
Lê Văn Lễ Phó Giám Đốc 82301 0919637377 lelv@fpt.com.vn
Võ Minh Thế Phương Trưởng Phòng KT 8085 0908560083 PhuongVMT@fpt.com.vn
Võ Minh Thành Phó Phòng KT (tt) 80971 0979508579 phuongnam.thanhvm@fpt.net
Lê Văn Lộc Điều hành 8755 0936666348 LocLV2@fpt.com.vn
Phạm Tiến Thịnh Điều hành 81022 0969680828 phuongnam.ThinhPT@fpt.net
 
Phòng DVKH HCM10 Chức danh IP phone Di động Account mail
Trần Thị Thúy Hằng Trường Phòng 8263   hangttt7@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Cẩm Loan Phó Phòng     loanntc@fpt.com.vn
Võ Kỳ Quốc Anh Trưởng quầy 8417   Anhvkq@fpt.com.vn
Phan Thị Mai Xuân Quản lý Hợp đồng 8268   xuanptm@fpt.com.vn
Phan Anh Tuấn Quản lý công nợ 7872   tuanpa29@fpt.com.vn
Đặng Thị Hồng Quản lý Công nợ 8397   HongDT6@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Ngọc Quý Quản lý công nợ 7843   QuyNTN3@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Diễm Hương Quản lý Công nợ 80202   HuongNTD11@fpt.com.vn
Lưu Huỳnh Tuyết Nhi Quản lý công nợ 81011   NhiLTH@fpt.com.vn
Lê Thị Cẩm Tú Quản lý công nợ 81010   TuLTC6@fpt.com.vn
Phạm Thị Bích Cẩm Quản lý công nợ 81012   camptb@fpt.com.vn
Lê Thị Bích Huyền Quản lý công nợ 7975   Huyenltb@fpt.com.vn
Phạm Thị Ngọc Hà Quản lý công nợ 81013   HaPTN10@fpt.com.vn
Mã Thị Yến Linh Quản lý công nợ 81016   Linhmty@fpt.com.vn
Nguyễn Phương An Quản lý công nợ 81015   AnNP4@fpt.com.vn
Nguyễn Đổ Bảo Ngọc Quản lý công nợ 8397   Ngocndb2@fpt.com.vn
Trần Thị Thúy Duy Quản lý công nợ 8265   Duyttt4@fpt.com.vn
Nguyễn Lê Bích Thùy Quản lý công nợ     Thuynlb@fpt.com.vn
Lê Thị Thanh Huyền Quản lý công nợ 930196   Huyenltt38@fpt.com.vn
Lê Huỳnh Đức Huy Quản lý công nợ 930193   Huylhd@fpt.com.vn
Huỳnh Thị Ngọc Mai Quản lý công nợ     Maihtn12@fpt.com.vn
Nguyễn Văn Tuấn Nghĩa Quản lý công nợ 930217   Nghianvt@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Kim Quyên Quản lý công nợ 930192   Quyentk8@fpt.com.vn
Mai Thu Thão Quản lý công nợ 930206   Thaomt15@fpt.com.vn
Trần Thanh Trung Quản lý công nợ 930204   Trungtt46@fpt.com.vn
Lê Thanh Tuyền Quản lý công nợ 930189   Tuyenlt24@fpt.com.vn
Trần Thanh Xuân Quản lý công nợ     Xuantt24@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Hồng Thắm Giao dịch viên 7993   ThamNTh14@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Quyền Giao dịch viên 8006   Quyennt34@fpt.com.vn
Nguyễn Thanh Hạ Giao dịch viên     Hant168@fpt.com.vn
Văn Thị Hồng Nhung Chăm sóc chủ động 84512   Nhungvth10@fpt.com.vn
Lê Thu Thảo Chăm sóc chủ động 84513   Thaolt32@fpt.com.vn