HCM_09 : Hóc Môn

Phòng kỹ thuật HCM9 Chức danh IP phone Di động Account mail
Trần Quốc Hưng Giám Đốc 8334 0902997123 hungtq8@fpt.com.vn
Vũ Phạm Tuấn Minh Trưởng Phòng KT 81211 0764687276 minhvpt@fpt.com.vn
Ngô Sĩ Nguyên Điều hành 81909 0333666996 Phuongnam.NguyenNS@fpt.net
Nguyễn Văn Ngà Điều hành 80920 0383723123 Phuongnam.NgaNV@fpt.net
 
Phòng DVKH HCM9 Chức danh IP phone Di động Account mail
Vũ Thị Ánh Tuyết Trường Phòng 8383   tuyetvta2@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Mỹ Vân Quản lý Công nợ 930180   Vanntm3@fpt.com.vn
Võ Thị Thanh Thủy Quản lý Công nợ 930172   thuyvtt9@fpt.com.vn
Nguyễn Văn Mỹ Quản lý Công nợ 930173   mynv3@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Kim Ngọc Quản lý Công nợ 930174   ngocntk17@fpt.com.vn
Bùi Thị Tuyết Trinh Quản lý Công nợ 930171   Trinhbtt4@fpt.com.vn
Huỳnh Thanh Trúc Quản lý công nợ 930180   trucht12@fpt.com.vn
Bùi Thị Thu Trang Quản lý Công nợ 930182   Trangbtt27@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Lan Quản lý Công nợ 930179   Lannt71@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Bích Phượng Quản lý Công nợ 930175   Phuongntb33@fpt.com.vn
Phan Thị Ngọc Hân Quản lý Công nợ 930177   Phuongntb33@fpt.com.vn