HCM_08 : THỦ ĐỨC

Phòng kỹ thuật HCM8 Chức danh IP phone Di động Account mail
Phạm Công Trung Trưởng Phòng KT 8259 0908912788 Trungpc@fpt.com.vn
Lý Hoàng Ân Điều hành   0333329277 phuongnam.Anlh1@fpt.net
Nguyễn Ngọc Huy Điều hành   0708490261 phuongnam.HuyNN@fpt.net
 
Phòng DVKH HCM8 Chức danh IP phone Di động Account mail
Phạm Thị Kim Anh Trường Phòng 8264   Anhptk2@fpt.com.vn
Đoàn Thị Như Mai Phó Phòng 80815   maidtn5@fpt.com.vn
Lê Thiện Huy Quản lý Hợp đồng 7884   HuyLT9@fpt.com.vn
Đỗ Thị Thanh Trà Quản lý Công nợ 7833   TraDTT2@fpt.com.vn
Huỳnh Tố Nhung Quản lý Công nợ 7593   NhungHT8@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Hồng Thấm Quản lý Công nợ 80801   ThamNTH23@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Thúy An Quản lý Công nợ 930155   AnNTT34@fpt.com.vn
Nguyễn Công Danh Quản lý Công nợ 930150   DanhNC17@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Thanh Hồng Quản lý Công nợ 80803   Hongntt22@fpt.com.vn
Trần Thị Ngọc Lan Quản lý Công nợ 80812   LanTTN8@fpt.com.vn
Võ Thị Minh Trang Quản lý Công nợ 8184   trangvtm9@fpt.com.vn
Phan Nguyen Phuong Uyen Quản lý Công nợ 930167   Uyenpnp@fpt.com.vn
Dang Thi Thoa Quản lý Công nợ     Thoadt10@fpt.com.vn
Vo Thi Cam Thi Quản lý Công nợ     Thivtc@fpt.com.vn
Đặng Thị Bích Hồng Nhi Quản lý Công nợ     nhidtbh@fpt.com.vn
Vương Hà Kiều Oanh Quản lý Công nợ     oanhvhk@fpt.com.vn
Lưu  Thị  Minh  Thư Quản lý Công nợ 930277   thultm8@fpt.comm.vn
Dương Chà My NVVP     mydc2@fpt.com.vn
Ngô Thị Hồng Liêm NVVP     liemnth@fpt.com.vn
Phạm Diễm Phương Giao dịch viên 7823   Phuongpd7@fpt.com.vn
Lê Thị Thảo Giao dịch viên 80809   Thaolt50@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Bé Hương Giao dịch viên 930165   Huongntb4@fpt.com.vn
Do Thi Ha Trang Giao dịch viên     Trangdth38@fpt.com.vn
Trần Thị Công Thương Chăm sóc chủ động 80804   ThuongTTC3@fpt.com.vn
Đoàn Hồng Yến Chăm sóc chủ động 80806   Yendh17@fpt.com.vn
Nguyen Thi Ngoc Anh Chăm sóc chủ động     Anhntn111@fpt.com.vn
Nguyen Thi Dung Chăm sóc chủ động     Dungnt276@fpt.com.vn

Giám đốc: tandv3@fpt.com 0932624304