HCM_07 : CỦ CHI

Phòng kỹ thuật HCM7 Chức danh IP phone Di động Account mail
Vương Kim Ngư Trưởng Phòng KT 8144 0908534423 nguvk@fpt.com.vn
Trần Nguyễn Minh Thành Điều hành 80044 0375627970 phuongnam.thanhtnm@fpt.net
 
Phòng DVKH HCM7 Chức danh IP phone Di động Account mail
Trần Thị Thúy Ngân Trường Phòng 8127   NganTTT5@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Kim Thoa Giao dịch viên 8392   ThoaNTK17@fpt.com.vn
Phan Khánh Xuyên DVKH đa nhiệm 930141   XuyenPK@fpt.com.vn
Nguyễn Hoàng Quyên DVKH đa nhiệm 930142   QuyenNH10@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Ngọc Huyền DVKH đa nhiệm 930145   HuyenNTN37@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Hồng Nhung DVKH đa nhiệm 930143   NhungNTH85@fpt.com.vn
Vũ Thị Thúy Vương DVKH đa nhiệm 930146   VuongVTT@fpt.com.vn
Lê Thị Mỹ Duyên DVKH đa nhiệm 930139   Duyenltm19@fpt.com.vn