HCM_04 : Quận 1, Quận 3, Quận 4

Phòng kỹ thuật HCM4 Chức danh IP phone Di động Account mail
Dương Thái Phương Trưởng Phòng KT   0708090193 PhuongDT64@fpt.com.vn
Nguyễn Thanh Sơn Điều hành 80979 0389680147 phuongnam.SonNT14@fpt.net
Bùi Thiện Châu Điều hành 8169 0931831853 phuongnam.ChauBT@fpt.net
 
Phòng DVKH HCM4 Chức danh IP phone Di động Account mail
Nguyễn Thị Thanh Lương Trưởng Phòng     luongntt@fpt.com.vn
Bùi Ngọc Linh Trưởng Quầy 8473   Linhbn7@fpt.com.vn
Lê Đặng Hoàng Kim Recare trả trước 932524   Kimldh@fpt.com.vn
Lê Thị Tuyết Mai Recare trả trước 932519   Mailtt20@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Tố Loan Quản lý công nợ 930083   loanntt27@fpt.com.vn
Huỳnh Thị Thu Hiền Quản lý công nợ 930086   Hienhtt21@fpt.com.vn
Nguyễn Lệ Kim Quỳnh Quản lý Công nợ 930084   quynhnlk3@fpt.com.vn
Võ Thúy Vy Quản lý Công nợ 930085   Vyvt4@fpt.com.vn
Vũ Thạch Hoàng Kim Quản lý công nợ 930087   Kimvth2@fpt.com.vn
Lê Thị Diễm Sương Quản lý Công nợ 930091   Suongltd@fpt.com.vn
Trần Thanh Tú Quyên Quản lý công nợ 930094   quyenttt8@fpt.com.vn
Trương Nguyễn Ngọc Huyền Quản lý Công nợ 930090   huyentnn@fpt.com.vn
Huỳnh Ngọc Huyền Quản lý Công nợ 930093   huyenhn4@fpt.com.vn
Trần Lý Huyền Trang Quản lý Công nợ 930092   TrangTLH@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Mai Quản lý Công nợ     Maint90@fpt.com.vn
Cao Thị Phượng Em Quản lý Công nợ 930098   Emctp@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Khánh Ly Quản lý công nợ 930096   Lyntk10@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Thanh Xuân Giao dịch viên chuyên trách 8152    
Nguyễn Huỳnh Thanh Hải Giao dịch viên     hainht@fpt.com.vn
Lê Thị Mỹ Linh Giao dịch viên 930095   Linhltm30@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Thanh Tâm Chăm sóc chủ động 930088   tamntt34@fpt.com.vn
Nguyễn Tuyết Chinh Chăm sóc chủ động 930097   Chinhnt17@fpt.com.vn
Dương Thị Thúy Vi   930086   vidtt12@fpt.com.vn