HCM_02 : Quận 10, Quận 11, Quận 5, QUẬN 6

Phòng kỹ thuật HCM2 Chức danh IP phone Di động Account mail
Lê Hoàng Duy Trưởng Phòng KT   0902597057 DuyLH10@fpt.com.vn
Lê Nguyễn Minh Tiến Điều hành 80976 0912202048 phuongnam.TienLNM@fpt.net
Phan Trần Quốc Duy Điều hành   0768984724 phuongnam.DuyPTQ@fpt.net
 
Phòng DVKH HCM2 Chức danh IP phone Di động Account mail
Trần Thị Hạnh Dung Trường Phòng 80906 0906975055 DungTTH@fpt.com.vn
Trần Thị Kim Yến Trưởng nhóm 930051   yenttk8@fpt.com.vn
Trần Thị Mỹ Thảo Trưởng nhóm 930133   Thaottm3@fpt.com.vn
Nguyễn Thu Yến Quản lý Hợp đồng 930046   Yennt74@fpt.com.vn
Mai Thị Phương Uyên Quản lý Công nợ 930052   uyenmtp@fpt.com.vn
Bùi Tuấn Phát Quản lý Công nợ 930048   Phatbt5@fpt.com.vn
Ngô Huỳnh Đức Hoàng Quản lý Công nợ 930047   Hoangnhd@fpt.com.vn
Nguyễn Hữu Phước Quản lý Công nợ 930049   Phuocnh42@fpt.com.vn
Phạm Nguyễn Thanh Hoài Quản lý Công nợ 930135   HoaiPNT@fpt.com.vn
Châu Hùng Đức Quản lý Công nợ 930136   DucCH2@fpt.com.vn
Võ Huỳnh Thanh Thúy Quản lý Công nợ 930044   thuyvht@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Anh Thư Giao dịch viên 930130   ThuNTA30@fpt.com.vn
Khưu Phối Hà Giao dịch viên 930042   hakp@fpt.com.vn
Huỳnh Thị Tú Ly Giao dịch viên 930050   Lyhtt7@fpt.com.vn
Ngô Kim Dung Giao dịch viên 930053   Dungnk11@fpt.com.vn
Huỳnh Trần Mỹ Linh Giao dịch viên 930040   linhhtm8@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Thu Thảo Giao dịch viên 930043   thaontt68@fpt.com.vn
Trần Lê Hoàng  Trúc Chăm sóc chủ động 930054   TrucTLH@fpt.com.vn
Đỗ Việt Tiên Chăm sóc chủ động 930055   Tiendv8@fpt.com.vn