HCM_01 Quận 9

Phòng kỹ thuật HCM1 Chức danh IP phone Di động Account mail
Huỳnh Trung Hiếu Trưởng Phòng KT   090.869.8587 HieuHT31@fpt.com.vn
Châu Thế Hậu Điều hành 80918 0965.825.853 phuongnam.HauCT@fpt.net
Bùi Đồng Thịnh Điều hành 80918 0396507482 phuongnam.ThinhBD1@fpt.net
Lê Xuân Đẹp Điều hành 80998 909096445 phuongnam.deplx@fpt.net
 
Phòng DVKH HCM1 Chức danh IP phone Di động Account mail
Tạ Trương Thị Tú Uyên Trường Phòng 8095   uyentttt@fpt.com.vn
Nguyễn Thúy An Trưởng nhóm 930020   Annt44@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Thanh Phương Trưởng nhóm 8266   phuongntt24@fpt.com.vn
Trần Thị Nhơn Ái Trưởng nhóm 8463   AiTTN@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Thanh Thanh Giao dịch viên 7883   thanhntt18@fpt.com.vn
Dương Thị Thanh Hằng Giao dịch viên 7491   HangDTT34@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Nga DVKH đa nhiệm 80118   Ngant14@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Minh Tâm DVKH đa nhiệm 80115   Tamntm11@fpt.com.vn
Khiếu Thị Vân Anh DVKH đa nhiệm 8637   AnhKTV2@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Hiên DVKH đa nhiệm 8460   HienNT149@fpt.com.vn
Phùng Thị Duyên DVKH đa nhiệm 80124   DuyenPT13@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Thúy An DVKH đa nhiệm 89195   Anntt39@fpt.com.vn
Đỗ Thị Hồng Nhung DVKH đa nhiệm 80123   nhungDTH15@fpt.com.vn
Trần Lê Đoài Trang DVKH đa nhiệm     TrangTLD@FPT.COM.VN
Nguyễn Thị Hoàng Yến DVKH đa nhiệm 930026   Yennth114@fpt.com.vn
Đặng Thị Thu DVKH đa nhiệm 930029   Thudt38@fpt.com.vn
Đỗ Thị Thùy Dung DVKH đa nhiệm 930035   Dungdtt35@fpt.com.vn
Ngô Thị Xuân Quý DVKH đa nhiệm 930021   Quyntx3@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Xuân Hương DVKH đa nhiệm 930022   Huongntx10@fpt.com.vn
Hà thị Hảo DVKH đa nhiệm 930034   Haoht@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Hạnh Thư DVKH đa nhiệm 930030   Thunth35@fpt.com.vn