GLI: Gia Lai

Phòng kỹ thuật GLI Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Đào Thanh Vũ Giám Đốc   5950 0988 585 960 Vudt4@fpt.com.vn
Nguyễn Xuân Trung Phó Giám đốc   5953 0832 884 444 TrungNX2@fpt.com.vn
Võ Ngọc Hiệp Phó Phòng KT   5951 0969 014 689 HiepVN3@fpt.com.vn
Phạm Xuân Trung Điều hành   5955 0901 551 579 phuongnam.TrungPX1@fpt.net
Trần Văn Mạnh Điều hành     0905 238 233 phuongnam.ManhTV2@fpt.net
 
Phòng DVKH GLI Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Trần Thị Lệ Thúy Trưởng phòng   5930 968017839 Thuyttl@fpt.com.vn
Mai Thị Bích Ngọc Phó Phòng   5932 919761990 Ngocmtb2@fpt.com.vn
Đỗ Thị Linh NVVP   5937   Linhdt19@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Thanh Mỹ NVVP   5933   Myntt22@fpt.com.vn
Hồ Thị Thanh Thủy NVVP       Thuyhtt30@fpt.com.vn
Phạm Thị Ngọc Thảo NVVP   5943   Thaoptn3@fpt.com.vn
Nguyễn Hoài Nam NVVP       Namnh179@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Thanh Hường NVVP       huongntt200@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Phương Dung Giao dịch viên   5934   Dungntp21@fpt.com.vn
Nguyển Thanh Thương DVKH đa nhiệm   5938   Thuongnt51@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Phương DVKH đa nhiệm       Phuongnt336@fpt.com.vn
Nguyễn Phan Thị Hạnh DVKH đa nhiệm   5970   Hanhnpt@fpt.com.vn