DNG: Đà Nẵng

Phòng kỹ thuật DNG Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Lê Thị Huyền Trâm PGĐ trung tâm DNG01 51132 tramlth2@fpt.com.vn
Phan Anh Tú Phó phòng DNG01 51148 Tupa9@fpt.com.vn
Nguyễn Thái Khương Điều hành DNG01 51167 KhuongNT1@vienthongtin.com
Nguyễn Tuấn Vũ Điều hành DNG01 51184 vunt4@vienthongtin.com
Huỳnh Bá Duy PGĐ trung tâm DNG02 51140 DuyHB2@fpt.com.vn
Tống Lê Hùng Phó phòng DNG02 51163 Hungtl3@fpt.com.vn
Tô Duy Bình Điều hành DNG02 51212 BinhTD@vienthongtin.com
Đặng Công Lâm Điều hành DNG02 51215 lamdc@vienthongtin.com
Lê Thị My My QL Cus DNG02 51134 myltm@fpt.com.vn
Phan Văn Sơn Phó phòng DNG03 51171 SonPV8@fpt.com.vn
Phan Quang Hương Điều hành DNG03 51145 huongpq@vienthongtin.com
Nguyễn Quang Trường Điều hành DNG03 TruongNQ5@vienthongtin.com
Phòng DVKH  DNG Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Lê Phước Trà Giang Phó Phòng DNG-1 51157 987362366 Gianglpt@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Diệu DVKH đa nhiệm DNG-1 51138 dieunt12@fpt.com.vn
Nguyễn Nữ Thủy Tiên DVKH đa nhiệm DNG-1 51190 tiennnt2@fpt.com.vn
Đinh Thị Ca DVKH đa nhiệm DNG-1 51169 Cadt3@fpt.com.vn
Đồng Thị Hồng Quyên DVKH đa nhiệm DNG-1 51130 quyendth@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Diệu DVKH đa nhiệm DNG-1 Dieunt8@fpt.com.vn
Lê Ngô Đức Hiếu DVKH đa nhiệm DNG-1 54036 hieulnd2@fpt.com.vn
Huỳnh Thị Thu Hương DVKH đa nhiệm DNG-1 51187 Huonghtt23@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Thanh Vy DVKH đa nhiệm DNG-1 51179 vyntt35@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Kim Hòa DVKH đa nhiệm DNG-1 51133 hoantk8@fpt.com.vn
Lê Thị My My Phó Phòng DNG-2 51134 358269620 myltm@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Kim Ngân Trưởng quầy DNG -2 51139 Nganntk36@fpt.com.vn
Hoàng Thảo Vy DVKH đa nhiệm DNG-2 52121 vyht3@fpt.com.vn
Lâm Thùy Trang DVKH đa nhiệm DNG-2 51115 tranglt55@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Ngọc Trâm DVKH đa nhiệm DNG-2 51135 TramNTN28@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Hoài Trang DVKH đa nhiệm DNG-2 51213 trangnth150@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Ánh Linh DVKH đa nhiệm DNG-2 51189 linhnta9@fpt.com.vn
Lê Phước Trà Giang Phó Phòng DNG-3 51157 987362366 Gianglpt@fpt.com.vn
Lê Thị My My Phó Phòng DNG-3 51134 358269620 myltm@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Lành DVKH đa nhiệm DNG-3 51195 Lanhnt16@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Thơ DVKH đa nhiệm DNG-3 51150 Thont9@fpt.com.vn
Phạm Thị Bích Duyên DVKH đa nhiệm DNG-3 51147 DuyenPTB2@fpt.com.vn
Đỗ Thị Thanh Hoa DVKH đa nhiệm DNG-3 hoadtt19@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Minh Hồng DVKH đa nhiệm DNG-3 51216 Hongntm4@fpt.com.vn
Huỳnh Dương Thị Cẩm Tuyên DVKH đa nhiệm DNG-3 51117 Tuyenhdtc@fpt.com.vn
Trương Thị Lệ Diễm DVKH đa nhiệm DNG-3 5539 diemttl@fpt.com.vn