DLK: Đắk Lắk

Phòng kỹ thuật DLK Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Đào Thanh Vũ Giám Đốc   50079 0988 585 960 Vudt4@fpt.com.vn
Trần Văn Ngọc Trưởng Phòng KT   50055 0909 268 505 NgocTV@fpt.com.vn
Dương Quốc Nam Phó Phòng Kỹ thuật (tt)   50050 0949 506 555 NamDQ5@fpt.com.vn
Lê Ngọc Thiệp Điều hành   50054 091 678 4545 ThiepLN@fpt.com.vn
Nguyễn Minh Chiến Điều hành   50056 0986 026 219 Phuongnam.ChienNM@fpt.net
 
Phòng DVKH DLK Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Trần Thị Mỹ Linh Trưởng phòng   50030 944864748 Linhttm10@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Kim Ngân Trưởng quầy   51139   Nganntk36@fpt.com.vn
Hồ Niê Bảo Phương NVVP   50032   Phuonghnb@fpt.com.vn
Phan Thị Quỳnh Trang NVVP   50031   Trangptq6@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Kim Dung NVVP   50038   Dungntk21@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Thúy Hương NVVP   50035   HuongNTT158@fpt.com.vn
Nguyễn Ngọc Anh Giao dịch viên   50037   Anhnn106@fpt.com.vn
Lê Văn Tân DVKH đa nhiệm   50039   Tanlv13@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Nhung DVKH đa nhiệm   50034   Nhungnt45@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Kim Oanh DVKH đa nhiệm   50064   oanhntk28@fpt.com.vn
Bùi Thị Thùy Nhung DVKH đa nhiệm   50062   NhungBTT4@FPT.COM.VN
Nguyễn Thị Kim Loan DVKH đa nhiệm   50033   Loanntk26@fpt.com.vn