CTO: Cần Thơ

Phòng kỹ thuật CTO Chức danh IP phone Di động Account mail
Trần Minh Huân Giám Đốc 7100 0974 877 788 HuanTM@fpt.com.vn
Nguyễn Văn Thuận Phó Giám đốc 7101 0932 739 595 ThuanNV12@fpt.com.vn
Nguyễn Minh Tân Trưởng Phòng KT 7140 0939 753 746 TanNM11@fpt.com.vn
Lâm Vương Duy Anh Điều hành 7104 0945 277 968 phuongnam.AnhLVD@fpt.net
Nguyễn Thanh Nhàn Điều hành 7108 0932 807 031 NhanNT66@fpt.com.vn
Bùi Văn Vũ Linh Điều hành 7141 0978 306 745 LinhBVV2@fpt.com.vn
Phòng DVKH CTO Chức danh IP phone Di động Account mail
Trần Thị Nghĩa TP DVKH nghiatt7@fpt.com.vn
Nguyễn Duy Phong Điền PP DVKH 7107 dienndp@fpt.cpm.vn
Phan Thị Hông Thanh PP DVKH thanhpth5@fpt.com.vn
Võ Thị Ngọc Trang NVVP 933035 trangvtn5@fpt.com.vn
Phạm Thị Nguyên NVVP 933031 nguyenpt14@fpt.com.vn
Nguyen Thi Ngoc Hoa NVVP 933025 hoantn20@fpt.com.vn
Huỳnh Nguyễn Diễm Trinh NVVP 933022 trinhhnd@fpt.com.vn
Nguyễn Kim Mụi NVVP muink@fpt.com.vn
Phan Thị Tú Trinh Hỗ trợ QL 933033 trinhptt9@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Thảo Ly Hỗ trợ QL 933030 lyntt25@fpt.com.vn
Bùi Ngọc An GDV kiêm nhiệm 933020 anbn2@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Hoa GDV kiêm nhiệm 933028 hoant72@fpt.com.vn
Trịnh Thị Tố Quyên GDV kiêm nhiệm 933021 quyenttt10@fpt.com.vn
Nguyễn Ngọc Phương Anh GDV kiêm nhiệm 933024 anhnnp6@fpt.com.vn
Tong Tan Dat Giao dịch viên 933029 dattt57@fpt.com.vn
Trần Thu Lệ Huyền Giao dịch viên 933034 huyenttl2@fpt.com.vn
Bùi Cẩm Tiên Giao dịch viên 933032 tienbc2@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Loan CTV 933036 loannt72@fpt.com.vn
Phạm Thị Ý Thơ CTV 933038 thopty2@fpt.com.vn
Nguyễn Phúc Khang CTV 933027 khangnp@fpt.com.vn