CMU: Cà Mau

Phòng kỹ thuật CMU Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Nguyễn Thanh Sơn Giám Đốc   81912 0909 749 145 SonNT14@fpt.com.vn
Nguyễn Minh Khương Trưởng Phòng   78060 0907 091 877 KhuongNM2@fpt.com.vn
Trần Nhật Minh Điều hành   78061 0945 334 831 phuongnam.MinhTN3@fpt.net
Chung Văn Hiếu Điều hành   0 0948 591 692 phuongnam.HieuCV@fpt.net
 
Phòng DVKH CMU Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Võ Thanh Tố Quản lý   78020 0836102040 tovt@fpt.com.vn
Nguyễn Kiều Ni Giao dịch viên     0833431661 nink@fpt.com.vn
Đỗ Ngọc Bích Giao dịch viên     0944101714 bichdn5@fpt.com.vn
Nguyễn Anh Thư CUS     0907771066 thuna23@fpt.com.vn
Trần Đình Nghi CUS     0325004246 nghitd4@fpt.com.vn
Nguyễn Mộng Na CUS     0946864294 nanm2@fpt.com.vn
Lê Đăng Khoa CUS     0392630638 khoald18@fpt.com.vn