CBG: Cao Bằng

Phòng kỹ thuật Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Chi nhánh Cao Bằng Chi nhánh Cao Bằng Vùng 2
Đoàn Thanh Tuấn Giám đốc Chi nhánh CBG 2600 tuandt7@fpt.com.vn
Nguyễn Trung Thành Trưởng phòng kỹ thuật CBG 2650 ThanhNT78@fpt.com.vn
Sầm Văn Ba Đội trưởng CBG 2651 Basv@vienthongtin.com
Phòng DVKH Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Nong Thuy Hoang QL DVKH 2610 374699703 Hoangnt11@fpt.com.vn
Ta Thi Hoa Quầy kiêm nhiệm Hoatt19@fpt.com.vn
Be Thi Lanh Quầy kiêm nhiệm Lanhbt3@fpt.com.vn