BTN: Bình Thuận

Phòng kỹ thuật Chức danh Khu vực IP Phone Di động Email
Nguyễn Trung Hiền Phó Phòng   6241 0903 625 685 HienNT22@fpt.com.vn
Mai Đình Dũng Điều hành   6244 0949 514 569 phuongnam.DungMD@fpt.net
Lưu Văn Hiếu Điều hành   6255 0988 950 974 phuongnam.HieuLV2@fpt.net
Nguyễn Đức Thịnh Điều hành   6252 0933 406 985 phuongnam.ThinhND@fpt.net
 
Phòng dịch vụ khách hàng Chức danh Khu vực IP Phone Di động Email
Lê Tiến Dũng Trưởng phòng TP. Phan Thiết 6250 0907320395 DungLT15@fpt.com.vn
Vũ Thành Luân Trưởng nhóm TP. Phan Thiết 930812 0937811191 LuanVT4@fpt.com.vn
Diệp Thị Xuân Trinh Trưởng nhóm TP. Phan Thiết 930822 0933906452 TrinhDTX2@fpt.com.vn
Nguyễn Quỳnh Phương Giao dịch viên & CUS TP. Phan Thiết 930810 0901231051 PhuongNQ6@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Yến Nhi Giao dịch viên & CUS TP. Phan Thiết 930823 0932175393 NhiNTY15@fpt.com.vn
Võ Thị Như Thấm Giao dịch viên & CUS TP. Phan Thiết 930819 0983016350 ThamVTN@fpt.com.vn
Huỳnh Thị Giang Thanh Giao dịch viên & CUS TP. Phan Thiết 930826 0908650249 Thanhhtg@fpt.com.vn
Huỳnh Thị Thanh Trinh Giao dịch viên & CUS TP. Phan Thiết 930827 0834582028 trinhhtt10@fpt.com.vn
Phan Kim Yen Giao dịch viên & CUS TP. Phan Thiết 930828 0932104745 YenPK2@fpt.com.vn
Đỗ Thị Thu Hiền Giao dịch viên & CUS TP. Phan Thiết 930811 0979901478 HienDTT35@fpt.com.vn
Nguyen Phan Hoang Lam Giao dịch viên & CUS TP. Phan Thiết 930813 0933107383 Lamnph@fpt.com.vn
Nguyen Phan Minh Anh Giao dịch viên & CUS TP. Phan Thiết 930820 0365278353 Anhnpm@FPT.COM.VN
 
Nguyễn Thị Thiên Nga Giao dịch viên & CUS  Lagi- T. Bình Thuận 930816 0969007009 NgaNTT87@fpt.com.vn
Phạm Hải Đăng Giao dịch viên & CUS  Lagi- T. Bình Thuận 930825 0933002145 DangPH11@fpt.com.vn
Đặng Thị Thanh Nga Giao dịch viên & CUS  Lagi- T. Bình Thuận 930817 0988257721 NgaDTT21@fpt.com.vn
 
Tran Thi Truc Nhi Giao dịch viên & CUS Huyện Đức Linh 930829 0335183545 Nhittt8@fpt.com.vn
 
Phạm Thị Thu Thắm Giao dịch viên & CUS Thị Trấn Phan Rí  Huyện Tuy Phong 930824 0357224664 Thamptt@fpt.com.vn
Trương Thị Kim Hạnh Giao dịch viên & CUS Thị Trấn Phan Rí  Huyện Tuy Phong 930815 0866434214 HanhTTK@fpt.com.vn
Vu Thi Thu Thuy Giao dịch viên & CUS Thị Trấn Phan Rí  Huyện Tuy Phong 930814 0945695265 Thuyvtt24@fpt.com.vn