BPC: Bình Phước VÙNG 6

 

Phòng kỹ thuật Chức danh Khu vực IP Phone Di động Email
Mai xuân Khánh Trưởng phòng     0976 497979 khanhmx@fpt.com.vn
Võ Tấn Tài Điều Hành   0978714291 phuongnam.TaiVT2@fpt.net
 
Phòng dịch vụ khách hàng Chức danh Khu vực IP Phone Di động Email
Nguyễn Văn Long Trưởng phòng   65124 0865356579 Longnv18@fpt.com.vn
Trần Thị Gia Tuệ Giao dịch viên   930802 0336734763 Tuettg@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Kim Chi Giao dịch viên   930801 0948397993 Chintk19@fpt.com.vn
Đặng Thị Cẩm Chi Giao dịch viên   65133 0393874373 ChiDTC@fpt.com.vn
 
Giám đốc Chức danh Khu vực IP Phone Di động Email
Đặng Công Phong Giám đốc     0908309879 phongdc@fpt.com.vn